Top 10+ loại bao cao su có gai được các cặp đôi yêu thích nhất hiện nay

Hệ thống Nhà Thuốc Việt
SỨC KHỎE CHO GIA ĐÌNH VIỆT

Bạn đang xem: Top 10+ loại bao cao su có gai được các cặp đôi yêu thích nhất hiện nay

Bao cao su thiên nhiên là s&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c nhi&#7873u ng&#432&#7901i l&#7921a ch&#7885n nh&#7857m m&#7909c &#273ích rời bầu và ng&#259n ng&#7915a những b&#7879nh lây qua loa &#273&#432&#7901ng tình d&#7909c. Hi&#7879n ni, bên trên th&#7883 tr&#432&#7901ng với r&#7845t nhi&#7873u lo&#7841i bao su, nhập &#273ó bao cao su thiên nhiên với tua &#273&#432&#7907c r&#7845t nhi&#7873u c&#7863p &#273ôi l&#7921a ch&#7885n. Bao cao su thiên nhiên với tua ngoài s&#7903 h&#7919u những công d&#7909ng nh&#432 những lo&#7841i bao cao su thiên nhiên thông th&#432&#7901ng thì lo&#7841i bao này còn hỗ trợ t&#259ng h&#432ng ph&#7845n và c&#7843m giác m&#7899i l&#7841 mang đến cu&#7897c yêu thương. V&#7853y bao cao su thiên nhiên với tua là gì? Bao cao su thiên nhiên với tua với tác d&#7909ng gì? Và bao cao su thiên nhiên với tua lo&#7841i nào là t&#7889t hi&#7879n nay? Hãy Cùng H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t mò mẫm l&#7901i gi&#7843i &#273áp nhập bài bác vi&#7871t sau &#273ây nhé.

Bao cao su thiên nhiên với tua là gì?

Bao cao su thiên nhiên với tua c&#361ng gi&#7889ng nh&#432 nh&#7919ng chi&#7871c bao cao su thiên nhiên không giống, &#273&#7873u với công d&#7909ng rời bầu và rời những b&#7879nh nguy hiểm hi&#7875m lây qua loa &#273&#432&#7901ng tình d&#7909c.

Tuy nhiên, bao cao su thiên nhiên với tua &#273&#432&#7907c thi&#7871t k&#7871 h&#417i không giống bi&#7879t m&#7897t chút sánh v&#7899i những s&#7843n ph&#7849m bao cao su thiên nhiên với tua truy&#7873n th&#7889ng, d&#7885c bên trên thân thuộc bao s&#7869 xu&#7845t hi&#7879n tăng những tua với kích th&#432&#7899c l&#7899n nh&#7887 không giống nhau, tùy thu&#7897c vào trong nhà s&#7843n xu&#7845t và công d&#7909ng c&#7911a s&#7843n ph&#7849m.

Bao cao su thiên nhiên với gai

 Bao cao su thiên nhiên với gai

Bao cao su thiên nhiên với tua với tác d&#7909ng gì?

Bao cao su thiên nhiên với tua là s&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c thi&#7871t k&#7871 &#273&#7863c bi&#7879t &#273&#7875 gia t&#259ng khoái c&#7843m và h&#7913ng thú cho những c&#7863p &#273ôi. &#272&#7863c bi&#7879t, lo&#7841i bao cao su thiên nhiên này còn đem &#273&#7871n c&#7843m giác m&#7899i l&#7841 và kích ứng t&#7897t &#273&#7897 &#7903 n&#7919 gi&#7899i khi c&#7885 sát nhập trở thành âm &#273&#7841o, &#273i&#7875m G h&#417n những lo&#7841i bao thông th&#432&#7901ng.

Ngoài đi ra, nhập bao cao su thiên nhiên với tua còn ch&#7913a ch&#7845t kéo dãn th&#7901i gian giảo quan liêu h&#7879 k&#7871t h&#7907p v&#7899i ch&#7845t li&#7879u m&#7887ng s&#7869 c&#7843i thi&#7879n kh&#7843 n&#259ng truy&#7873n nhi&#7879t và hùn ph&#7847n thực hiện t&#259ng &#273&#7897 chân th&#7853t h&#417n. T&#7915 &#273ó, d&#7877 dàng đem &#273&#7871n c&#7843m giác h&#432ng ph&#7845n và t&#259ng khoái c&#7843m cho những c&#7863p &#273ôi trong lúc yêu thương. 

Phân lo&#7841i bao cao su thiên nhiên với gai

Phân lo&#7841i bám theo gai

 • Bao cao su thiên nhiên tua nh&#7887: &#272ây là lo&#7841i bao với những ch&#7845m tua nh&#7887 lí tí ch&#7881 b&#7857ng 50% h&#7841t g&#7841o và &#273&#432&#7907c tr&#7843i &#273&#7873u kh&#7855p b&#7873 m&#7863t bao. V&#7899i lo&#7841i bao này, b&#7841n ph&#7843i để ý khá k&#7929 khi s&#7917 d&#7909ng thì m&#7899i với th&#7875 nhìn th&#7845y nh&#7919ng ch&#7845m tua lí tí này.
 • Bao cao su thiên nhiên tua to: &#272ây là lo&#7841i bao với những ch&#7845m tua v&#7899i kích th&#432&#7899c đồ sộ g&#7847n b&#7857ng h&#7841t &#273&#7853u và xu&#7845t hi&#7879n chi chít kh&#7855p ph&#7847n thân thuộc.

Phân lo&#7841i bám theo ch&#7913c n&#259ng

 • D&#7841ng siêu m&#7887ng thực hiện t&#259ng khoái c&#7843m: &#272ây là lo&#7841i bao với ch&#7845t li&#7879u m&#7887ng k&#7871t h&#7907p nằm trong nhi&#7873u ch&#7845m nh&#7887 lí tí &#273&#7875 t&#259ng kích ứng cho những c&#7863p &#273ôi trong lúc yêu thương.
 • Giúp kéo dãn th&#7901i gian giảo quan liêu h&#7879: Lo&#7841i bao này &#273&#432&#7907c trang b&#7883 nh&#7919ng chi&#7871c tua bên trên thân thuộc k&#7871t h&#7907p v&#7899i ch&#7845t gây mê nh&#7865, hùn kéo dãn th&#7901i gian giảo quan liêu h&#7879 lâu h&#417n t&#7915 15 - đôi mươi phút.
 • D&#7841ng siêu m&#7887ng và kéo dãn th&#7901i gian giảo quan liêu h&#7879: &#272ây là s&#7843n ph&#7849m bao cao su thiên nhiên &#273&#432&#7907c tích h&#7907p ch&#7913c n&#259ng c&#7911a c&#7843 lo&#7841i bao bên trên, hỗ trợ cho cu&#7897c yêu thương c&#7911a những c&#7863p &#273ôi tr&#7903 nên mãnh li&#7879t, kích ứng h&#417n bao gi&#7901 h&#7871t.

Top 10+ lo&#7841i bao cao su thiên nhiên với tua &#273&#432&#7907c những c&#7863p &#273ôi yêu thương mến nh&#7845t hi&#7879n nay

D&#432&#7899i &#273ây là m&#7897t s&#7889 lo&#7841i bao cao su thiên nhiên với tua &#273&#432&#7907c những c&#7863p &#273ôi l&#7921a ch&#7885n &#273&#7875 đem l&#7841i c&#7843m xúc th&#259ng hoa h&#417n cho những cu&#7897c yêu thương.

Top 10+ lo&#7841i bao cao su thiên nhiên với tua &#273&#432&#7907c những c&#7863p &#273ôi yêu thương mến nh&#7845t hi&#7879n nay

1. Bao cao su thiên nhiên với tua Bazooka

Bao cao su thiên nhiên BAZOOKA là s&#7921 l&#7921a ch&#7885n mặt hàng &#273&#7847u giành riêng cho nh&#7919ng c&#7863p &#273ôi mến s&#7921 mãnh li&#7879t. &#272&#432&#7907c bi&#7871t t&#7899i b&#7903i s&#7921 “d&#361ng mãnh” nh&#432 “kh&#7849u th&#7847n phong”, khi âu y&#7871m, Bazooka s&#7869 &#273em l&#7841i s&#7921 c&#7885 xát vô nằm trong kích ứng & m&#7899i m&#7867 mang đến cô nhỏ bé.

Bao cao su thiên nhiên với tua Bazooka

Bao cao su thiên nhiên với tua Bazooka

&#272&#7863c &#273i&#7875m n&#7893i b&#7853t:

 • Bao cao su thiên nhiên với tua Bazooka &#273&#432&#7907c thực hiện t&#7915 ch&#7845t li&#7879u Latex cao c&#7845p không lo ngại kích &#7913ng k&#7875 c&#7843 nh&#7919ng làn domain authority nh&#7841y c&#7843m nh&#7845t, c&#7921c k&#7923 m&#7873m m&#7841i, siêu mềm và siêu giãn nở (có th&#7875 ch&#432a t&#7899i 3000ml n&#432&#7899c). &#272i&#7873u này hùn Bazooka phù h&#7907p v&#7899i m&#7885i kích th&#432&#7899c &#273&#7875 luôn luôn ôm khít “c&#7853u nh&#7887”, hùn &#273&#7845ng mi râu ko g&#7863p c&#7843nh “tu&#7897t” áo giáp trong những lúc mây m&#432a.
 • &#272&#432&#7907c thi&#7871t k&#7871 v&#7899i nhi&#7873u tua n&#7893i &#273&#7863c bi&#7879t xung xung quanh thân thuộc, nh&#7919ng ch&#7845m tua nh&#7887 s&#7869 c&#7885 xát kích ứng cô nhỏ bé khi quan liêu h&#7879 &#273&#7875 nường d&#7877 h&#432ng ph&#7845n ch&#7841m &#273&#7881nh “yêu”.
 • Có ch&#7913a ch&#7845t HA hùn thực hiện &#7845m c&#7853u nhỏ bé, chống ng&#7915a tình tr&#7841ng xu&#7845t tinh nghịch s&#7899m &#273&#7875 chàng và nường với cu&#7897c yêu thương “lâu b&#7873n”.
 • B&#7893 sung tăng X3 Gel bôi tr&#417n tin cậy, ôn hòa hùn “cô bé” rời tình tr&#7841ng thô h&#7841n, mang đến chàng &#273ê say, nường ngây ng&#7845t.
 • Mùi Silicon/mùi cao su thiên nhiên luôn luôn là Y&#7870U &#272I&#7874M c&#7911a m&#7897t s&#7889 lo&#7841i bao thông th&#432&#7901ng, phát sinh c&#7843m giác khó khăn ch&#7883u, gi&#7843m h&#432ng ph&#7845n. Vì v&#7853y, Bazooka v&#7899i công ngh&#7879 kh&#7917 hương thơm chuyên nghiệp bi&#7879t hùn &#273ánh cất cánh trọn vẹn lo&#7841i hương thơm &#273áng ghét bỏ này. &#272&#7891ng th&#7901i, Bazooka còn tồn tại tăng hương thơm n&#432&#7899c hoa Chanel sexy, cao c&#7845p hùn chàng th&#7853t CÓ GU nhập m&#7855t ng&#432&#7901i &#7845y!

2. Bao cao su thiên nhiên với tua Sagami Type E 

Bao cao su thiên nhiên Sagami Type E là loại bao cao su thiên nhiên cao c&#7845p, &#273&#432&#7907c thi&#7871t k&#7871 v&#7899i những ch&#7845m tua &#273&#7863c bi&#7879t, không tồn tại hương thơm cao su thiên nhiên khó khăn ch&#7883u, đem &#273&#7871n c&#7843m giác m&#7899i m&#7867 và th&#259ng hoa mang đến c&#7863p &#273ôi.

Bao cao su thiên nhiên với tua Sagami Type E

&#272&#7863c &#273i&#7875m n&#7893i b&#7853t c&#7911a s&#7843n ph&#7849m:

 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c thi&#7871t k&#7871 gân và tua n&#7893i ch&#7841y d&#7885c bám theo thân thuộc bao cao su thiên nhiên, thực hiện t&#259ng khoái c&#7843m và t&#7841o c&#7843m giác kích ứng mang đến n&#7919 gi&#7899i, hùn cu&#7897c yêu thương tr&#7903 nên m&#7899i m&#7867 và h&#7913ng kh&#7903i h&#417n.
 • Kích th&#432&#7899c siêu m&#7887ng c&#7911a s&#7843n ph&#7849m hùn c&#7863p &#273ôi t&#7853n h&#432&#7903ng c&#7843m giác chân th&#7853t, &#273&#7891ng th&#7901i hùn truy&#7873n nhi&#7879t thời gian nhanh mang đến c&#7843m xúc th&#259ng hoa.
 • Thi&#7871t k&#7871 1 l&#7847n th&#7855t nh&#7857m &#273&#7843m b&#7843o tin cậy, ko x&#7843y đi ra tình tr&#7841ng tu&#7897t bao khi &#273ang quan liêu h&#7879, rời &#273&#432&#7907c nh&#7919ng r&#7911i ro nh&#432 có thai ngoài ý mu&#7889n ho&#7863c lây nhi&#7877m b&#7879nh xã h&#7897i. Bên cạnh đó, s&#7843n ph&#7849m còn ôm sát, giãn nở tuy&#7879t &#273&#7889i, hùn phái mạnh gi&#7899i tho&#7843i cái ho&#7841t &#273&#7897ng.
 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c nghiên c&#7913u và s&#7843n xu&#7845t b&#7857ng công ngh&#7879 mặt hàng &#273&#7847u &#273&#7871n t&#7915 Nh&#7853t B&#7843n - &#273&#7845t n&#432&#7899c &#273i &#273&#7847u nhập ngành công nghi&#7879p bao cao su thiên nhiên, &#273&#7843m b&#7843o ch&#7845t l&#432&#7907ng c&#361ng nh&#432 &#273&#7897 tin cậy. 
 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c thực hiện t&#7915 cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên, ko hương thơm, không khiến d&#7883 &#7913ng ho&#7863c b&#7845t k&#7923 tác d&#7909ng ph&#7909 nào là &#273&#7871n s&#7913c kh&#7887e ng&#432&#7901i người sử dụng.
 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c b&#7893 sung nhi&#7873u ch&#7845t bôi tr&#417n g&#7889c n&#432&#7899c &#7903 c&#7843 nhị m&#7863t, h&#7841n ch&#7871 c&#7843m giác &#273au rát và thô h&#7841n &#7903 phái n&#7919, hùn cu&#7897c yêu thương di&#7877n đi ra tr&#417n tru và d&#7877 dàng h&#417n.

3. Bao cao su thiên nhiên Durex Naughty Chocolate

Bao cao su thiên nhiên Durex Naughty Chocolate là loại s&#7843n ph&#7849m thích hợp mang đến nh&#7919ng c&#7863p &#273&#7889i &#432a mến những tr&#7843i nghi&#7879m chống the thú v&#7883 và m&#7899i m&#7867. S&#7843n ph&#7849m v&#7899i c&#7845u trúc h&#7841t n&#7893i hùn t&#259ng tăng c&#7843m xúc, &#273&#7863c bi&#7879t hương thơm v&#7883 chocolate n&#7891ng nàn quy&#7871n r&#361 đem l&#7841i c&#7843m giác th&#259ng hoa tuy&#7879t v&#7901i.

Bao cao su thiên nhiên Durex Naughty Chocolate

Bao cao su thiên nhiên Durex Naughty Chocolate

&#272&#7863c &#273i&#7875m n&#7893i b&#7853t c&#7911a s&#7843n ph&#7849m:

 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c thi&#7871t k&#7871 r&#7845t g&#7885n nh&#7865 và v&#7915a v&#7863n, &#273&#7843m b&#7843o cho những c&#7863p &#273ôi &#273&#7841t &#273&#432&#7907c khoái c&#7843m chân th&#7853t nh&#7845t. 
 • C&#7845u trúc h&#7841t n&#7893i nằm trong hương thơm h&#432&#417ng ng&#7885t ngào đem &#273&#7871n tr&#7843i nghi&#7879m m&#7899i m&#7867 &#273&#7847y h&#7913ng thú mang đến cu&#7897c yêu thương tăng th&#259ng hoa, d&#7841t dào xúc c&#7843m.
 • V&#7899i ki&#7875u dáng vẻ th&#7859ng co&#769 &#273â&#768u ch&#432&#769a tinh nghịch di&#803ch, tha&#768nh bao tr&#417n la&#769ng, hùn bao ôm sát h&#417n nhập "c&#7853u bé", h&#7841n ch&#7871 tình tr&#7841ng tu&#7897t bao trong lúc quan liêu h&#7879. 
 • &#272&#432&#7907c thực hiện b&#7857ng ch&#7845t li&#7879u Latex (m&#7911 cao su thiên nhiên thiên nhiên), &#273áp &#7913ng nh&#7919ng yêu thương c&#7847u và &#273i&#7873u ki&#7879n s&#7843n xu&#7845t kh&#7855t khe giành riêng cho s&#7843n ph&#7849m nh&#7841y c&#7843m. S&#7843n ph&#7849m &#273&#7841t chi phí chu&#7849n ch&#7845t l&#432&#7907ng qu&#7889c t&#7871, tin cậy và hi&#7879u qu&#7843.
 •  &#272&#7897 r&#7897ng c&#7905 l&#7899n 52mm đem l&#7841i c&#7843m giác tho&#7843i cái, d&#7877 ch&#7883u nhập su&#7889t toàn b&#7897 quy trình "yêu".

4. Bao cao su thiên nhiên Sagami Xtreme 

Bao cao su thiên nhiên Sagami Xtreme v&#7899i thi&#7871t k&#7871 với gân, tua và 1 l&#7847n th&#7855t đem l&#7841i nh&#7919ng khoảng thời gian rất ngắn th&#259ng hoa nhập tình thương l&#7913a &#273ôi.

Bao cao su thiên nhiên Sagami Xtreme

Bao cao su thiên nhiên Sagami Xtreme 

&#272&#7863c &#273i&#7875m n&#7893i b&#7853t c&#7911a s&#7843n ph&#7849m: 

 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c c&#7845u trở thành ch&#7845t li&#7879u Polyurethane, đem l&#7841i cho những c&#7863p &#273ôi c&#7843m giác chân th&#7921c nh&#432 ko đem.
 • &#272&#7863c tính ch&#7883u l&#7921c, giãn nở c&#7921c k&#7923 t&#7889t với th&#7875 ch&#7883u &#273&#432&#7907c l&#7921c ma mãnh sát l&#7899n h&#417n g&#7845p 3 l&#7847n và &#273&#7897 c&#259ng kéo g&#7845p 2 l&#7847n sánh v&#7899i những lo&#7841i bao cao su thiên nhiên thông th&#432&#7901ng.
 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t nh&#7901 công ngh&#7879, tiến độ và chão chuy&#7873n s&#7843n xu&#7845t vô nằm trong hi&#7879n &#273&#7841i, đem l&#7841i mang đến ng&#432&#7901i người sử dụng nh&#7919ng tr&#7843i nghi&#7879m tuy&#7879t v&#7901i và tin cậy khi s&#7917 d&#7909ng.
 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t v&#7899i nhi&#7873u m&#7851u mã và ch&#7911ng lo&#7841i không giống nhau nh&#7857m &#273áp &#7913ng nhu c&#7847u &#273a d&#7841ng c&#7911a ng&#432&#7901i người sử dụng.

 5. Bao cao su thiên nhiên Dolphi

Bao cao su thiên nhiên Dolphi &#273&#432&#7907c thực hiện t&#7915 cao su thiên nhiên trọn vẹn t&#7921 nhiên v&#7899i &#273&#7863c tính &#273àn h&#7891i t&#7889t, ch&#7855c ch&#7855n, &#273&#7843m b&#7843o tin cậy và t&#7841o đi ra nh&#7919ng tr&#7843i nghi&#7879m xúc giác t&#7921 nhiên, chân th&#7853t nh&#7845t. S&#7843n ph&#7849m &#7913ng d&#7909ng công ngh&#7879 s&#7843n xu&#7845t hi&#7879n &#273&#7841i kín và ki&#7875m tra ch&#7845t l&#432&#7907ng &#273i&#7879n t&#7917 k&#7929 l&#432&#7905ng &#273a c&#7845p nhập t&#7845t c&#7843 những công &#273o&#7841n s&#7843n xu&#7845t &#273&#7875 &#273&#7843m b&#7843o ch&#7845t l&#432&#7907ng c&#7911a trở thành ph&#7849m t&#7889t nh&#7845t và &#273&#7891ng nh&#7845t, hùn ng&#432&#7901i người sử dụng t&#7889i &#273a tr&#7843i nghi&#7879m, thực hiện m&#7899i cu&#7897c yêu thương, t&#7889i &#273a khoái c&#7843m.

Bao cao su thiên nhiên Dolphi

 Bao cao su thiên nhiên Dolphi

&#272&#7863c &#273i&#7875m n&#7893i b&#7853t c&#7911a s&#7843n ph&#7849m: 

 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c thi&#7871t k&#7871 v&#7899i ki&#7875u dáng vẻ với vân tua, hùn t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7921 kích ứng nhập quy trình gửi gắm h&#7907p, đem l&#7841i tr&#7843i nghi&#7879m t&#7889t h&#417n mang đến c&#7843 phái mạnh và n&#7919.
 • Thi&#7871t k&#7871 3 trong một v&#7915a v&#7863n mang đến c&#7843m giác chân th&#7853t, t&#7921 nhiên. 
 • Nh&#7919ng h&#7841t tua n&#7893i bên trên b&#7873 c&#7911a bao cao su thiên nhiên s&#7869 đem &#273&#7871n nh&#7919ng tr&#7843i nghi&#7879m th&#7853t m&#7899i l&#7841 và thú v&#7883 trải qua tác d&#7909ng kích ứng s&#7921 h&#432ng ph&#7845n. 

6. Bao cao su thiên nhiên Brazil Rocmen Sea Horse Spikes

Bao cao su thiên nhiên Brazil Rocmen Sea Horse Spikes là s&#7843n ph&#7849m hùn t&#259ng nhi&#7879t huy&#7871t cu&#7897c yêu thương, h&#417n h&#7859n là kh&#7859ng &#273&#7883nh &#273&#7859ng c&#7845p phái m&#7841nh. Chi&#7871c bao b&#7843o h&#7897 hùn t&#259ng khoái c&#7843m này còn có ch&#7845t li&#7879u cao su thiên nhiên t&#7889t nên tin cẩn t&#432&#7903ng s&#7917 d&#7909ng th&#432&#7901ng xuyên.

Bao cao su thiên nhiên Brazil Rocmen Sea Horse Spikes

Xem thêm: Trung Tâm Thuốc Central Pharmacy

Bao cao su thiên nhiên Brazil Rocmen Sea Horse Spikes

&#272&#7863c &#273i&#7875m n&#7893i b&#7853t c&#7911a s&#7843n ph&#7849m: 

 • Thi&#7871t k&#7871 bao m&#7887ng, với tua n&#7893i l&#7899n xung quanh thân thuộc bao khi yêu thương kích ứng khoái c&#7843m, hùn nường d&#7877 lên &#273&#7881nh.
 • Tinh ch&#7845t b&#7841c hà đuối l&#7841nh mang đến cu&#7897c yêu thương s&#7843ng khoái, ko che rít khó khăn ch&#7883u, hương thơm th&#417m l&#7845n át hương thơm cao su thiên nhiên.
 • Thi&#7871t k&#7871 bao cao su thiên nhiên siêu m&#7887ng khi yêu thương chân th&#7921c nh&#432 ko người sử dụng b&#7843o h&#7897, nhi&#7879t truy&#7873n t&#7889t, t&#259ng h&#432ng ph&#7845n.
 • Ch&#7845t li&#7879u t&#7921 nhiên 100%, b&#7873n b&#7881, &#273àn h&#7891i t&#7889t, ko &#273&#7897c h&#7841i, tho&#7843i cái t&#7841o t&#432 th&#7871 nhưng mà ko b&#7883 rách nát.
 • Bao ch&#7889ng tu&#7897t, không tồn tại g&#7891 mi&#7879ng khi yêu thương ko b&#7883 loại gián &#273o&#7841n vì thế bao nh&#7845p nhô.
 • Gel bôi tr&#417n g&#7889c n&#432&#7899c t&#7841o &#273&#7897 nh&#7841y khi QH, &#273&#7905 &#273au rát mang đến cô nhỏ bé khi yêu thương lâu.
 • Bao cao su thiên nhiên với ch&#7845t benzocaine kéo dãn cu&#7897c yêu thương lâu, ch&#7889ng xu&#7845t tinh nghịch s&#7899m, hùn c&#7853u nhỏ bé tr&#7903 nên hùng d&#361ng &#7845n t&#432&#7907ng thực hiện ch&#7911 cu&#7897c yêu thương.

7. Bao cao su thiên nhiên kéo dãn th&#7901i gian giảo quan liêu h&#7879 LifeStyles Epic

Bao cao su thiên nhiên LifeStyles Epic &#273&#432&#7907c thực hiện t&#7915 cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên cao c&#7845p, &#273&#432&#7901ng kính 52mm và hàm l&#432&#7907ng benzocaine h&#7895 tr&#7907 &#273&#7841t chi phí chu&#7849n tin cậy c&#7911a WHO.

Bao cao su thiên nhiên kéo dãn th&#7901i gian giảo quan liêu h&#7879 LifeStyles Epic

Bao cao su thiên nhiên kéo dãn th&#7901i gian giảo quan liêu h&#7879 LifeStyles Epic

&#272&#7863c &#273i&#7875m n&#7893i b&#7853t c&#7911a s&#7843n ph&#7849m:

 • Dòng s&#7843n ph&#7849m 2 trong một, v&#7915a ch&#7889ng xu&#7845t tinh nghịch s&#7899m v&#7915a với 492 ch&#7845m tua n&#7893i.
 • C&#7845u t&#7841o bao dày &#273&#7875 t&#7889i &#432u vi&#7879c kéo dãn th&#7901i gian giảo quan liêu h&#7879.
 • Ch&#7845t li&#7879u cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên cao c&#7845p, &#273&#7843m b&#7843o tin cậy mang đến s&#7913c kh&#7887e ng&#432&#7901i s&#7917 d&#7909ng.

8. Bao cao su thiên nhiên Feel 4 in 1

Feel 4 in một là loại bao cao su thiên nhiên cao c&#7845p &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t b&#7903i th&#432&#417ng hi&#7879u Feel, Malaysia. S&#7843n ph&#7849m này sẽ không ch&#7881 hùn ng&#7915a bầu hi&#7879u qu&#7843 còn s&#7903 h&#7919u r&#7845t nhi&#7873u công d&#7909ng không giống nhau, là l&#7921a ch&#7885n mặt hàng &#273&#7847u c&#7911a những c&#7863p &#273ôi t&#7841i Vi&#7879t Nam c&#361ng nh&#432 m&#7897t s&#7889 n&#432&#7899c Châu Âu.

Bao cao su thiên nhiên Feel 4 in 1

Bao cao su thiên nhiên Feel 4 in 1

&#272&#7863c &#273i&#7875m n&#7893i b&#7853t c&#7911a s&#7843n ph&#7849m:

 • S&#7843n ph&#7849m ch&#7913a ch&#7845t kéo dãn th&#7901i gian giảo quan liêu h&#7879, hỗ trợ cho phái mạnh gi&#7899i với th&#7875 ki&#7875m soát th&#7901i gian giảo xu&#7845t tinh nghịch.
 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c thi&#7871t k&#7871 v&#7899i l&#432&#7907ng gân và tua n&#7893i h&#7841t khá nhi&#7873u hùn ch&#7883 em d&#7877 dàng lên &#273&#7881nh, th&#259ng hoa trong những cu&#7897c yêu thương.
 • S&#7843n ph&#7849m với hương thơm h&#432&#417ng Dâu th&#417m d&#7883u &#273&#7847y ng&#7885t ngào, hùn những c&#7863p &#273ôi th&#259ng hoa h&#417n.
 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c thực hiện 100% t&#7915 cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên, tuy&#7879t &#273&#7889i tin cậy mang đến s&#7913c kho&#7867.

9. Bao cao su thiên nhiên Duratana

Bao cao su thiên nhiên Duratana đem l&#7841i c&#7843m giác chân th&#7853t, với kh&#7843 n&#259ng kéo dãn th&#7901i gian giảo yêu thương &#273áng kinh ng&#7841c, hùn những chàng yêu thương lâu h&#417n, mang đến nường h&#7841nh phúc h&#417n.

Bao cao su thiên nhiên Duratana

Bao cao su thiên nhiên Duratana

&#272&#7863c &#273i&#7875m n&#7893i b&#7853t c&#7911a s&#7843n ph&#7849m:

 • Thi&#7871t k&#7871 l&#7899p tua n&#7893i bên phía ngoài thân thuộc bao hùn mát xa, kích ứng nhập trở thành âm &#273&#7841o, &#273&#7863c bi&#7879t là &#273i&#7875m G hỗ trợ cho nường d&#7877 dàng &#273&#7841t khoái c&#7843m h&#417n.
 • &#272&#7897 đàn hồi co dãn, d&#7867o mềm cao, &#273àn h&#7891i bám theo kích th&#432&#7899c, hùn d&#7877 dàng &#273eo và đem l&#7841i c&#7843m giác chân th&#7853t h&#417n khi yêu thương.
 • Gai gân siêu kích ứng, ch&#7845t bôi tr&#417n nhi&#7873u, hùn kéo dãn cu&#7897c yêu thương.
 • Thành ph&#7847n 100% cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên cao c&#7845p, hương thơm th&#417m d&#7877 ch&#7883u, tin cậy mang đến vùng nh&#7841y c&#7843m.

10. Bao cao su thiên nhiên Okamoto Dot Hot

Bao cao su thiên nhiên Okamoto Dot Hot là s&#7843n ph&#7849m bao cao su thiên nhiên tua r&#7845t &#273&#432&#7907c &#432a mến hi&#7879n ni b&#7903i v&#7899i thi&#7871t k&#7871 &#273&#7863c bi&#7879t g&#7891m 2 l&#7899p gel rét mướt &#7845m c&#7843 nhập và ngoài bao hùn &#273em l&#7841i c&#7843m giác &#7845m áp chân th&#7853t nh&#432 nhi&#7879t &#273&#7897 c&#417 th&#7875 ng&#432&#7901i.

Bao cao su thiên nhiên Okamoto Dot Hot

Bao cao su thiên nhiên Okamoto Dot Hot

&#272&#7863c &#273i&#7875m n&#7893i b&#7853t c&#7911a s&#7843n ph&#7849m:

 • Công ngh&#7879 &#273&#7897c quy&#7873n Sheerlon t&#7841o nên loại s&#7843n ph&#7849m OK siêu m&#7887ng vô nằm trong m&#7873m m&#7841i và tin cậy.
 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c t&#259ng c&#432&#7901ng 1350 h&#7841t n&#7893i m&#7883n bên trên thân thuộc bao, t&#259ng c&#432&#7901ng &#273&#7897 “ma sát” t&#7841o c&#7843m giác kích ứng cao, hùn cu&#7897c yêu thương dưng tràn c&#7843m xúc.
 • S&#7843n ph&#7849m ko hương thơm, không khiến kích &#7913ng domain authority.
 • Có ch&#7845t bôi tr&#417n v&#7899i l&#7899p gel rét mướt &#7845m t&#7841o c&#7843m giác “39&#9702 Yêu” c&#7921c khoái c&#7843m mang đến b&#7841n và &#273&#7889i tác, hùn b&#7841n lên &#273&#7881nh thời gian nhanh h&#417n, phù h&#7907p mang đến nh&#7919ng c&#7863p &#273ôi mu&#7889n &#273&#7889t cháy giai &#273o&#7841n “yêu” vì thế nh&#7919ng lý do nh&#432: tu&#7893i tác, y&#7871u t&#7889 tâm sinh lý,...

11. Bao cao su thiên nhiên siêu gân tua Super Gold Nh&#7853t 

Bao cao su thiên nhiên siêu gân tua Super Gold Nh&#7853t là loại bao cao c&#7845p c&#7911a Nh&#7853t B&#7843n v&#7899i thi&#7871t k&#7871 bi và gân tua n&#7893i d&#7885c thân thuộc bao, &#273em &#273&#7871n s&#7921 kích ứng c&#7921c &#273&#7897 mang đến ch&#7883 em ph&#7909 n&#7919, d&#7877 dàng &#273&#7841t khoái c&#7843m h&#417n.

Bao cao su thiên nhiên siêu gân tua Super Gold Nh&#7853t

Bao cao su thiên nhiên siêu gân tua Super Gold Nh&#7853t 

&#272&#7863c &#273i&#7875m n&#7893i b&#7853t c&#7911a s&#7843n ph&#7849m:

 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c b&#7893 sung ch&#7845t gel bôi tr&#417n &#7903 m&#7863t ngoài hùn ma mãnh sát d&#7877 dàng, êm ả và hùn kéo dãn th&#7901i gian giảo quan liêu h&#7879.
 • S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c thực hiện t&#7915 ch&#7845t li&#7879u cao su thiên nhiên t&#7921 nhiên, với &#273&#7897 &#273àn h&#7891i cao, hùn d&#7877 dàng &#273eo nhập và ko thực hiện &#273au d&#432&#417ng v&#7853t. 
 • S&#7843n ph&#7849m g&#7891m &#273&#7911 những lo&#7841i gân ,tua ,bi, lắc, ch&#7845t bôi tr&#417n và ch&#7845t lidocain hùn kéo dãn th&#7901i gian giảo quan liêu h&#7879, tr&#7843i nghi&#7879m c&#7843m xúc th&#259ng hoa.
 • Gai gân xung xung quanh bao s&#7869 t&#7841o s&#7921 ma mãnh sát m&#7841nh m&#7869 lên trở thành âm &#273&#7841o đem &#273&#7871n nhi&#7873u khoái c&#7843m h&#417n mang đến ch&#7883 em.

H&#432&#7899ng d&#7851n đem và tháo dỡ bao cao su thiên nhiên &#273úng cách

 • B&#432&#7899c 1: L&#7845y 1 loại bao cao su thiên nhiên đi ra kh&#7887i h&#7897p, &#273&#7843m b&#7843o bao cao su thiên nhiên ko b&#7883 rách nát hoặc h&#7871t h&#7841n s&#7917 d&#7909ng.
 • B&#432&#7899c 2: M&#7903 màng b&#7885c và l&#7845y bao cao su thiên nhiên (không nên người sử dụng r&#259ng xé hoặc người sử dụng kéo c&#7855t vì thế với th&#7875 thực hiện rách nát bao cao su).
 • B&#432&#7899c 3: &#272&#7863t nhập &#273&#7847u d&#432&#417ng v&#7853t &#273ã c&#432&#417ng c&#7913ng, &#273&#7843m b&#7843o m&#7863t cu&#7897n h&#432&#7899ng ra bên ngoài.
 • B&#432&#7899c 4: Ch&#7915a l&#7841i 1 ph&#7847n không khí &#7903 &#273&#7847u bao &#273&#7875 hùn bao cao su thiên nhiên ko b&#7883 rách nát khi xu&#7845t tinh nghịch.
 • B&#432&#7899c 5: Nắn bầu không khí đi ra kh&#7887i &#273&#7847u bao.
 • N&#7871u nh&#432 nhập quy trình quan liêu h&#7879, bao b&#7883 tu&#7897t ng&#432&#7907c l&#7841i, b&#7841n c&#7847n nhanh gọn lẹ vu&#7889t l&#7841i ngay lập tức &#273&#7875 rời bao b&#7883 tu&#7897t h&#7859n ra bên ngoài. N&#7871u bao &#273ã tu&#7897t h&#7859n thì b&#7841n nên tháo dỡ đi ra và người sử dụng bao m&#7899i &#273&#7875 &#273&#7843m b&#7843o hi&#7879u qu&#7843 rời bầu cao nh&#7845t.
 • B&#432&#7899c 6: L&#259n bao cao su thiên nhiên quấn h&#7871t d&#432&#417ng v&#7853t.
 • B&#432&#7899c 7: Sau khi quan liêu h&#7879, gi&#7919 l&#7845y đai bao cao su thiên nhiên và rút đi ra kh&#7887i ng&#432&#7901i &#273&#7889i ph&#432&#417ng, tr&#432&#7907t bao cao su thiên nhiên đi ra kh&#7887i d&#432&#417ng v&#7853t.
 • B&#432&#7899c 8: Gói bao cao su thiên nhiên nhập kh&#259n gi&#7845y và v&#7913t nhập n&#417i ng&#432&#7901i không giống ko nhìn th&#7845y, l&#432u ý ko v&#7913t nhập b&#7891n c&#7847u vì thế với th&#7875 khiến cho t&#7855c ngh&#7869n.

Nh&#7919ng l&#432u ý khi s&#7917 d&#7909ng bao cao su thiên nhiên mang đến nam

 • Ch&#7881 người sử dụng m&#7897t l&#7847n r&#7891i sau &#273ó v&#7913t &#273i vì thế bao cao su thiên nhiên &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t &#273&#7875 người sử dụng m&#7897t l&#7847n và &#273&#7863c bi&#7879t ko &#273&#432&#7907c tái mét s&#7917 d&#7909ng.
 • Không người sử dụng n&#7871u th&#7845y bao cao su thiên nhiên b&#7883 rách nát, giòn, bám hoặc h&#7871t h&#7841n s&#7917 d&#7909ng.
 • Mang bao su nhập khi d&#432&#417ng v&#7853t &#273ã c&#432&#417ng c&#7913ng và tr&#432&#7899c khi ch&#7841m nhập b&#7845t k&#7923 b&#7897 ph&#7853n nào là c&#7911a &#273&#7889i ph&#432&#417ng.
 • Nên rút d&#432&#417ng v&#7853t và bao cao su thiên nhiên ra bên ngoài ngay lập tức sau thời điểm xu&#7845t tinh nghịch &#273&#7875 &#273&#7843m b&#7843o bao cao su thiên nhiên ko b&#7883 tu&#7897t, ko b&#7883 trôi ng&#432&#7907c nhập âm &#273&#7841o và tinh nghịch d&#7883ch ko b&#7883 tràn ra bên ngoài.
 • N&#7871u bao cao su thiên nhiên b&#7883 rách nát trong những lúc quan liêu h&#7879, d&#7915ng l&#7841i và thay cho loại m&#7899i.
 • Có th&#7875 s&#7917 d&#7909ng ch&#7845t bôi tr&#417n g&#7889c n&#432&#7899c &#273&#7875 hùn bao cao su thiên nhiên ko b&#7883 rách nát, tránh việc người sử dụng ch&#7845t bôi tr&#417n g&#7889c d&#7847u.

Bao cao su thiên nhiên với tua với thực hiện ch&#7883 em &#273au không?

Bao cao su thiên nhiên tua thực hiện t&#7915 Silicone ho&#7863c m&#7911 cao su thiên nhiên cao c&#7845p nên d&#7867o mềm và m&#7873m m&#7841i. Do &#273ó, lo&#7841i bao này s&#7869 không khiến &#273au rát hoặc b&#7845t k&#7923 t&#7893n th&#432&#417ng nào là mang đến âm &#273&#7841o n&#7919 gi&#7899i. Bên cạnh đó, bao cao su thiên nhiên tua còn &#273&#432&#7907c b&#7893 sung tăng l&#7899p gel bôi tr&#417n hùn quan liêu h&#7879 d&#7877 dàng, k&#7875 c&#7843 khi âm &#273&#7841o n&#7919 gi&#7899i b&#7883 thô.

Trên &#273ây, Shop chúng tôi v&#7915a phân tách s&#7867 &#273&#7871n b&#7841n m&#7897t s&#7889 vấn đề v&#7873 bao cao su thiên nhiên với gai và top những s&#7843n ph&#7849m n&#7893i b&#7853t bên trên th&#7883 tr&#432&#7901ng. N&#7871u b&#7841n với nhu c&#7847u mua sắm ho&#7863c t&#432 v&#7845n v&#7873 bao cao su thiên nhiên, sung sướng lòng liên h&#7879 v&#7899i Shop chúng tôi qua loa đường dây nóng 0398883456.

Tin tức mới nhất nhất

Tin tức nổi bật

Website chủ yếu th&#7913c c&#7911a H&#7879 Th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t. Hotline: 0985508450, Zalo: 033 7250577, Email: [email protected]

Nhà thu&#7889c Vi&#7879t S&#7889 1: 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n 11, TP. TP HCM &#272T: 08. 39561247

Nhà thu&#7889c Vi&#7879t S&#7889 2: 979 Phan V&#259n Tr&#7883, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n Gò V&#7845p, TP. HCM

Thông tin cẩn bên trên trang web ch&#7881 với tính tham lam kh&#7843o, vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c ph&#7843i tuân bám theo s&#7921 h&#432&#7899ng d&#7851n c&#7911a chưng s&#297.

Xem thêm: Lịch cắt điện tại Hà Nội ngày 8/6

Không t&#7921 áp d&#7909ng những vấn đề bên trên trang web này &#273&#7875 t&#7921 ch&#7919a b&#7879nh.

thu&#7889c gi&#7843m cân |  collagen |  n&#7845m linh chi  |  Sâm Ng&#7885c Linh  |  Sâm Hàn Qu&#7889c

DMCA.com Protection Status

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Sau khi ăn nên làm gì để giảm cân nhanh nhất?

Chúng ta luôn nghĩ nên ăn gì để giảm cân hiệu quả mà không biết rằng sau khi ăn nên làm gì để giảm cân nhanh nhất cũng là vấn đề vô cùng quan trọng. Cụ thể như thế nào, Toshiko đã tổng hợp và chia sẻ một thông tin hữu ích dưới đây, bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!