Công cụ kiểm tra URL | Brandee

Xem bài viết

30/11/2019 Giới thiệu về công cụ Kiểm tra URLCông cụ Kiểm tra URL cung cấp thông tin về phiên bản được lập chỉ mục của một trang cụ thể trên Google. Thông tin bao gồm lỗi AMP, lỗi dữ liệu có cấu trúc và các vấn đề lập chỉ mục. ChọnBạn cũng có thể kiểm tra URL đang hoạt động trong thời gian thực để phát hiện các lỗi lập chỉ mục có thể có trên trang

Xem bài viết

(tải lại) trên trang hoặc bắt đầu quy trình kiểm tra mới. Hiểu kết quả: Kiểm tra URL đang hoạt động Lưu ý quan trọng: Đây là quy trình kiểm tra URL đang hoạt động. Công cụ này tìm nạp và kiểm tra URL trong thời gian thực

Xem bài viết