Tài liệu gồm 567 trang, tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7, giúp học sinh lớp 7 tham khảo trong quá trình ôn thi HSG Toán 7 các cấp.

Bạn đang xem: Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 có đáp án

Chuyên đề 1. Thực hiện phép tính.Dạng 1. Lũy thừa, phối hợp các phép tính.Dạng 2. Tính đơn giản.Dạng 3. Tính tổng các số tự nhiên được lập từ một chữ số.Dạng 4. Tính tổng dãy phân số có quy luật.Dạng 5. Tính tổng tự nhiên dạng tích.Dạng 6. Tính tổng công thức.Dạng 7. Tính tích.Dạng 8. Tính tổng cùng số mũ.Dạng 9. Tổng cùng cơ số.Dạng 10. Tính đơn giản.Dạng 11. Tính tỉ số của hai tổng.Dạng 12. Tính giá trị biểu thức.Chuyên đề 2. Các bài toán về lũy thừa số tự nhiên.Dạng 1. So sánh hai số lũy thừa.Dạng 2. So sánh biểu thức lũy thừa với một số (so sánh hai biểu thức lũy thừa).Dạng 3. Từ việc so sánh lũy thừa, tìm cơ số (số mũ) chưa biết.Dạng 4. Một số bài toán khác.Chuyên đề 3. Tìm ẩn chưa biết.Dạng 1. Tìm x thông thường.Dạng 2. Đưa về dạng tích bằng 0.Dạng 3. Sử dụng tính chất lũy thừa.Dạng 4. Tìm ẩn dạng phân thức.Dạng 5. Phương pháp chặn.Dạng 6. Sử dụng công thức tính tổng.Dạng 7. Tổng các biểu thức không âm bằng 0.Dạng 8. Tìm ẩn dạng lũy thừa.Dạng 9. Tìm ẩn dựa trên tính chất về dấu.Dạng 10. Tìm các ẩn với điều kiện nguyên.Chủ đề 4. Các dạng toán và phương pháp chứng minh chia hết.Dạng 1. Chứng minh chia hết.Dạng 2. Chữ số tận cùng của một số.Dạng 3. Nhóm hợp lý.Chuyên đề 5. Số nguyên tố và hợp số.Dạng 1. Sử dụng các tính chất của phép chia số nguyên.Dạng 2. Áp dụng định lí Fermat.Dạng 3. Phương pháp phân tích.Dạng 4. Giải phương trình nghiệm nguyên nhờ sử dụng tính chất số nguyên tố.Dạng 5. Các bài toán về hai số nguyên tố cùng nhau.Chuyên đề 6. Các bài toán về số chính phương.Dạng 1. Chứng minh một số là số chính phương, hoặc là tổng nhiều số chính phương.Dạng 2. Chứng minh một số không là số chính phương.Dạng 3. Điều kiện để một số là số chính phương.Dạng 4. Tìm số chính phương.Chuyên đề 7. Các dạng toán về phân số.Dạng 1. Tìm phân số thỏa mãn điều kiện cho trước.Dạng 2. Chứng minh phân số đã cho là tối giản.Dạng 3. Tìm điều kiện để phân số là phân số tối giản.Dạng 4. Tìm số tự nhiên n để phân số rút gọn được.Dạng 5. Một số bài toán lời văn.Dạng 6. Các phương pháp so sánh.Chuyên đề 8. Chứng minh bất đẳng thức và tìm GTLN – GTNN.Dạng 1. Tìm GTLN – GTNN.Dạng 2. Bất đẳng thức.Chuyên đề 9. Tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỷ số bằng nhau.Dạng 1. Tìm số hạng chưa biết.Dạng 2. Chứng minh đẳng thức.Dạng 3. Tính giá trị của biểu thức.Dạng 4. Chứng minh bất đẳng thức.Dạng 5. Bài toán về tỷ lệ thức và chia tỷ lệ.Dạng 6. Một số sai lầm thường gặp trong giải toán về tỉ lệ thức và dãy tỷ số bằng nhau.Chuyên đề 10. Giá trị tuyệt đối.Dạng 1. Tìm giá trị của x thoả mãn đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối.Dạng 2. Tìm cặp giá trị (x;y) nguyên thoả mãn đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.Dạng 3. Rút gọn biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.Dạng 4. Tính giá trị biểu thức.Dạng 5. Tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của một biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.Chuyên đề 11. Các bài toán về xác định đa thức.Dạng 1. Xác định đa thức bậc n khi biết (n + 1) có giá trị của đa thức.Dạng 2. Xác định đa thức dư khi biết một số phép tính khác.Dạng 3. Xác định đa thức khi biết điều kiện của các hệ số.Dạng 4. Xác định đa thức f(x) thoả mãn một hệ thức đối với f(x).Chuyên đề 12. Đồng dư thức.Dạng 1. Sử dụng đồng dư thức trong các bài toán chứng minh chia hết.Dạng 2. Sử dụng đồng dư thức tìm số dư.Dạng 3. Tìm điều kiện của biến để chia hết.Dạng 4. Tìm một chữ số tận cùng.Dạng 5. Tìm hai chữ số tận cùng.Dạng 6. Sử dụng đồng dư thức trong các bài toán về số chính phương.Dạng 7. Sử dụng đồng dư thức trong các bài toán về số nguyên tố, hợp số.Dạng 8. Sử dụng đồng dư thức trong các bài toán giải phương trình nghiệm nguyên.Dạng 9. Sử dụng các định lý.Chuyên đề 13. Nguyên lý Dirichlet.Dạng 1. Chứng minh sự tồn tại chia hết.Dạng 2. Bài toán về tính chất các phần tử trong tập hợp.Dạng 3. Bài toán liên quan đến bảng ô vuông.Dạng 4. Bài toán liên quan đến thực tế.Dạng 5. Bài toán liên quan đến sự sắp xếp.Dạng 6. Vận dụng nguyên lí Dirichlet vào các bài toán hình học.Chuyên đề 14. Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hình học 7.Dạng 1. Góc trong tam giác.Dạng 2. Các trường hợp bằng nhau của tam giác.Dạng 3. Các tam giác đặc biệt.Dạng 4. Bất đẳng thức trong tam giác.Dạng 5. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.Dạng 6. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.Chuyên đề 15. Tuyển tập các bài hình học trong đề thi học sinh giỏi Toán 7.

Tải tài liệu
... + = Giáo án Bồi dưỡng HSG toán 7 8CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7 CỰC HAY CHUYỀN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 7 PHẦN I - ĐẠI SỐGỒM 8 CHUYÊN ĐỀ:Chuyền đề 1: Các bài toán thực hiện ... Giáo án Bồi dưỡng HSG toán 7 11CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7 CỰC HAY Chuyên đề 3: Vận dụng tính chất phép toán để tìm x, y 1. Kiến thức vận dụng :- Tính chất phép toán cộng, ... 9 kh«ng ? Giáo án Bồi dưỡng HSG toán 7 16CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7 CỰC HAY Bài 9.1 Cho tam giác ABC nhọn . Tìm điểm M trên cạnh BC sao cho nếu vẽ các điểm D, E trong...
*

... Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 37 xxxxx  ;;0 yxyxyxyx 2- Các dạng toán cơ bản: * Dạng toán 1: Tính x biết 1) 511x ... Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 81Bài 1: Tìm số tự nhiên n biết rằng trong 3 mệnh đề sau có 2 mệnh đề đúng và một mệnh đề sai: 1/ n có chữ số tận ... Các chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 5 Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU A. CƠ SỞ LÍ...
*

... = 5, 37. Do đó 11 lần của 1/10 số lớn là: 11,955 + 5, 37 = 17, 325Số lớn là: 17, 325: 11 x 10 = 15 ,75 Số bé là : 15 ,75 - 5, 37 = 10, 38Đáp số: SL: 15 ,75 ; SB: 10, 38.Bài 7: Cô giáo cho học sinh ... 235 1 học sinh đã sơ ý đặt tích riêng thứ 2 và 3 thẳng cột với nhau nên tìm ra kết quả là 10285. Hãy tìm tích đúng. Giải:Biên soạn: Mai Văn Dũng Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 Chuyên đề 2 ... một học sinh đãng trí đã viết số trừ dưới cột hàng trăm của số bị trừ nên tìm ra hiệu là 486. Tìm hai số đó, biết hiệu đúng là 78 3. Biên soạn: Mai Văn Dũng Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp...
*

*

... thể nhận 1 trong các giá trị 5; 6; 7. Bằng phép thử ta thấy chỉ có x = 7 thỏa mãn đề bài, khi đó 76 2 = 577 6Bài 7: Tìm số tự nhiên n có 2 chữ số biết rằng 2n+1 và 3n+1 đều là các số chính phương.Ta ... = 6 +7+ 8+9 S2 = 3+4+5 S4 = 10 +11 +12 +13 + 14 Tính S100 =? Trong quá trình bồi dỡng học sinh giỏi , tôi đà kết hợp các dạng toán có liênquan đến dạng tính tổng để rèn luyện cho các ... − 1 = (9 − 1)(98 +9 7 + … + 9 + 1) chia hết cho 4 ⇒ 99 = 4k + 1 (k ∈ N) ⇒ 7 99 = 7 4k + 1 = 7 4k .7 Do 7 4k có chữ số tận cùng là 1 ⇒ 7 99 có chữ số tận cùng là 7. b) Dễ thấy 1414 =...
*

... thông các bài toán về phương trình hàm là các loại toán thường mới và rấtkhó, thường xuyên xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic Toán khu vực và
Quốc tế, Olympic sinh viên ... là các hằng số thực tùy ý.Tài liệu tham khảo<1> Nguyễn Văn Mậu, 19 97, Phương trình hà m, NXB Giáo Dục.<2> Nguyễn Văn Mậu (chủ biên), 2010 ,Các chuyên đề chuyên toán bồi dưỡng h ọc si nh giỏi ... sinh viên giữa các trường Đại học và cao đẳng. Liên quan đến các dạng toán này là các bài toán về các đặc trưng khác nhau của hàm số và các tính chất liên quan với chúng.Để hệ thống các phương trình...
... http://kinhhoa.violet.vn19yzc13 975 72658.doc1. Giả sử 7 là số hữu tỉ ⇒ m 7 n= (tối giản). Suy ra 22 22m 7 hay 7n mn= = (1). Đẳng thức này chứng tỏ 2m 7Mmà 7 là số nguyên tố nên m M 7. Đặt m = 7k (k ∈ ... = 0 (2). Do đó ta có :http://kinhhoa.violet.vn18yzc13 975 72658.doc
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN I: ĐỀ BÀI 1. Chứng minh 7 là số vô tỉ.2. a) Chứng minh : (ac + bd)2 + (ad – bc)2 ... :http://kinhhoa.violet.vn26yzc13 975 72658.doc 74 . Chứng minh các số sau là số vô tỉ : 3 5 ; 3 2 ; 2 2 3+ − + 75 . Hãy so sánh hai số : a 3 3 3 và b=2 2 1= − − ; 5 12 5 và2++ 76 . So sánh 4 7 4 7 2+ − − − và số 0. 77 ....
... BC cách BC một khoảng bằng nửa khoảng cách KI , Vì D , E thuộc BK và CK do đóquĩ tích các điểm H là đường trung bình của tam giác BKC (song song với đáy BC).CHUYÊN ĐỀ 6: Các bài toán hình học ... nên:namc mà c,a đều là các số lẻ nên suy ra m,n cũng là các số lẻ.Vậy ta có:a,bc,m,n đều là các số lẻ .Do đó:=++22cnbmnamsố lẻ (Mâu thuẫn với (1)).Vậy điều ta giả sử là sai .Hay nói cách khác, ... dấu đẳng thức tức là:25 7 5290520523 ≥≥⇔−≥≥−⇔≥−− xxxx
Vậy nghiệm của phương trình đã cho là:∈ 7; 25x.CHUYÊN ĐỀ 2: Bất đẳng thức. Các bài toán tìm giá trị lớn nhất...

Xem thêm: Bật mí những lời chúc sinh nhật bằng tiếng anh hay và ý nghĩa nhất


... của biểu thức: MATHVN.COM | www.MATHVN.com www.mathvn.com - Bài tập bồi dưỡng HSG Toán 9 1 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 THEO TỪNG DẠNG DẠNG 1: RÚT GỌN TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC Bài ... MATHVN.COM | www.MATHVN.com www.mathvn.com - Bài tập bồi dưỡng HSG Toán 9 9 2) Tính A = 332142021420  (Đề thi HSG tỉnh 2006-20 07) DẠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI. Bài 1: ... nào? (Đề thi HSG 2003). Bài 11) Chứng minh: 31222222222 (Đề thi HSG 2001). Bài 12) Chứng minh: MATHVN.COM | www.MATHVN.com www.mathvn.com - Bài tập bồi dưỡng HSG Toán 9...
Từ khóa: các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 thcs hk1các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 thcschuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán thcscác chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 12các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 10các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 thcscác chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 11các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán thptchuyen de boi duong hoc sinh gioi toan lop 5Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạng
Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt nam
Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học v
WF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấp
Biện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọ
Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùng
Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hương
Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật
Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật
MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8 phân tích bài thơ tự tình 2