Mẫu reviews học sinh Tiểu học tập theo Thông bốn 27 là chủng loại bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục và đào tạo Tiểu học, bao gồm 9 mẫu, được phân loại theo từng lớp từ bỏ lớp 1 đi học 5.

Bạn đang xem: Bảng tổng hợp đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 27


Qua đó, giúp giáo viên thống kê danh sách, tổng hợp hiệu quả học tập của học sinh tiện lợi hơn. Mẫu bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục đào tạo sẽ chia ra giữa học kì 1, cuối học tập kì 1 cùng cuối học tập kì 2 cho những khối lớp từ là 1 - 5. Xung quanh ra, còn có thể tham khảo thêm mẫu học bạ, bí quyết viết học bạ bắt đầu nhất.

Cụ thể 9 chủng loại như sau:

Mẫu 1: Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục đào tạo giữa học tập kì - dùng cho lớp 1, 2Mẫu 2: Bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục và đào tạo cuối học tập kì 1 - cần sử dụng cho lớp 1, 2Mẫu 3: Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục và đào tạo cuối học tập kì 2 - dùng cho lớp 1, 2Mẫu 4: Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục đào tạo giữa học kì - dùng cho lớp 3Mẫu 5: Bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục đào tạo cuối học tập kì 1 - cần sử dụng cho lớp 3Mẫu 6: Bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục và đào tạo cuối học tập kì 2- sử dụng cho lớp 3Mẫu 7: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục và đào tạo giữa học tập kì - sử dụng cho lớp 4, 5Mẫu 8: Bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục đào tạo cuối học kì 1- sử dụng cho lớp 4, 5Mẫu 9: Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục đào tạo cuối học tập kì 2- dùng cho lớp 4, 5

Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá bán lớp 1, 2

Mẫu 1: Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục và đào tạo giữa học tập kì
Mẫu 2: Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục đào tạo cuối học tập kì

Bảng tổng hợp công dụng đánh giá bán lớp 3

Mẫu 4: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục đào tạo giữa học kì
Mẫu 5: Bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục và đào tạo cuối học kì

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá chỉ lớp 4, 5

Mẫu 7: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học tập kì
Mẫu 8: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục và đào tạo cuối học tập kì

Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục theo Thông bốn 27

1. Phần title

Điền đủ thông tin vào chỗ chấm, trong đó đối với mẫu 1, 4 cùng 7 bắt buộc ghi thời điểm reviews giữa học tập kì I hay giữa học kì II.

2. Phần "Môn học tập và chuyển động giáo dục"

- Đối với chủng loại 1 cùng 4: vào cột tương ứng với từng môn học tập hoặc chuyển động giáo dục: ghi kí hiệu T trường hợp học sinh đạt tới mức "Hoàn thành tốt", H giả dụ học sinh đạt tới mức "Hoàn thành" hoặc C nếu học sinh ở mức "Chưa trả thành".

- Đối với những mẫu 2-9:

+) trong cột “Mức đạt được” khớp ứng với từng môn học tập hoặc chuyển động giáo dục: ghi kí hiệu T nếu như học sinh đạt tới "Hoàn thành tốt", H trường hợp học sinh đạt tới mức "Hoàn thành" hoặc C nếu học sinh ở nấc "Chưa trả thành".

+) vào cột "Điểm KTĐK" đối với các môn có bài xích kiểm tra định kì: ghi điểm số của bài xích kiểm tra; so với học sinh được soát sổ lại, kiếm được điểm số của bài xích kiểm tra lần cuối.

3. Phần "Phẩm chất chủ yếu" với "năng lực cốt lõi"

Trong cột khớp ứng với từng phẩm hóa học chủ yếu, năng lực cốt lõi (năng lực bình thường và năng lực đặc thù ): ghi kí hiệu T nếu như học sinh đạt tới "Tốt", Đ nếu học viên đạt mức

"Đạt" hoặc C nếu học viên ở mức "Cần chũm gắng"

Ví dụ: Đi học đầy đủ, đúng giờ, mạnh mẽ dạn trình bày ý loài kiến cá nhân; biết giữ gìn lời hứa; tôn trọng và biết giúp đỡ mọi người;..


- trong cột "năng lực cốt lõi": ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế hoặc lời khuyên (nếu có) về sự hình thành và phát triển một trong những năng lực chung, năng lượng đặc thù của học tập sinh.

Ví dụ: Biết lau chùi và vệ sinh thân thể, ăn diện gọn gàng; nhà động, phối kết hợp trong học tập tập; có công dụng tự học; ...; sử dụng ngữ điệu lưu loát trong cuộc sống và học tập tập, biết tư duy, lập luận và giải quyết và xử lý được một số vấn đề toán học tập quen thuộc;...

4. Phần "Xếp loại unique giáo dục", "Khen thưởng", "Hoàn thành công tác lớp học", "Lên lớp" (trong mẫu mã 3, 6 cùng 9 )

Đánh lốt "X" vào các ô tương xứng với nấc xếp nhiều loại của từng học sinh và đối với mỗi học sinh được khen thưởng, ngừng chương trình lớp học, lên lớp.

5. Phần "Ghi chú"

Ghi những xem xét đặc biệt (nếu có). Chẳng hạn như: học viên thuộc diện ưu tiên; học viên khuyết tật;…

Đề chất vấn của học sinh tiểu học chỉ từ 03 nút độ


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 27/2020/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày thứ tư tháng 9 năm 2020

THÔNGTƯ

BANHÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Căn cứ Luật giáo dục đào tạo ngày 14 tháng 6năm 2019;

Căn cứ quyết nghị số 88/2014/QH13 ngày28 mon 11 năm năm trước của Quốc hội về thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáodục phổ thông; quyết nghị số 51/2017/NQ14 ngày 21 mon 11 năm 2017 của Quốc hộiđiều chỉnh lộ trình tiến hành chương trình, sách giáo khoa giáo dục đào tạo phổ thông mớitheo nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 mon 11 năm năm trước của Quốc hội về thay đổi mớichương trình, sách giáo khoa giáo dục và đào tạo phổ thông;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày25 mon 5 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức triển khai của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục
Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sản xuất banhành Thông tư phát hành Quy định review học sinh đái học.

Điều 1. phát hành kèm theo Thông bốn này Quy định nhận xét học sinh tiểuhọc.

Điều 2. Quy định đánh giá học sinh tiểu học được thực hiện theo lộtrình như sau:

1. Từ năm học 2020-2021 so với lớp 1.

2. Từ năm học 2021-2022 so với lớp 2.

3. Từ thời điểm năm học 2022-2023 so với lớp 3.

4. Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4.

5. Từ năm học 2024-2025 so với lớp 5.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm2020 và sửa chữa Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước của Bộtrưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểuhọc và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 mon 9 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo nên về bài toán sửa đổi, bổ sung một số điều của chế độ đánh giáhọc sinh tè học ban hành kèm theo Thông tứ số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng8 năm năm trước của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

Quy định review học sinh tè họcban hành đương nhiên Thông tứ số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước của Bộtrưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra và những quy định trên Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 mon 9 năm 2016 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên về bài toán sửa đổi,bổ sung một vài điều của quy định review học sinh đái học ban hành kèm theo
Thông tứ số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm 2014 của bộ trưởng liên nghành Bộ Giáo dụcvà Đào tạo được áp dụng cho tới khi những quy định trên Điều 2 của Thông tứ này đượcthực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục Tiểu học, Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, chủ tịch Ủy ban nhân dâncác tỉnh, tp trực ở trong Trung ương, chủ tịch Sở giáo dục và Đào sản xuất chịutrách nhiệm thực hành Thông tư này.

Nơi nhận: - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng chính phủ; - UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Hội đồng non sông giáo dục; - những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương; - Như Điều 4 (để thực hiện); - Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ bốn pháp); - Công báo; - kiểm toán Nhà nước; - Cổng TTĐT bao gồm phủ; - Cổng TTĐT BGDĐT; - lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Nguyễn Hữu Độ

QUY ĐỊNH

ĐÁNHGIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bạn dạng này biện pháp về reviews họcsinh tiểu học bao gồm: tổ chức triển khai đánh giá; sử dụng kết quả đánh giá; tổ chức thựchiện.

2. Văn bạn dạng này áp dụng so với trườngtiểu học; ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học, trường chuyên biệt, đại lý giáo dụckhác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cung cấp tiểu học; tổ chức, cá nhântham gia hoạt động giáo dục tè học.

Điều 2. Giảithích từ bỏ ngữ

1. Đánh giá học viên tiểu họclà quá trình thu thập, xử lý thông tin thông qua các vận động quan sát, theodõi, trao đổi, kiểm tra, thừa nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học tập sinh; tưvấn, phía dẫn, cổ vũ học sinh; diễn giải tin tức định tính hoặc định lượngvề kết quả học tập, rèn luyện, sự có mặt và phạt triển một trong những phẩm chất,năng lực của học sinh tiểu học.

2. Đánh giá liên tục là hoạtđộng review diễn ra trong các bước thực hiện vận động dạy học tập theo yêu thương cầucần đạt và biểu hiện cụ thể về những thành phần năng lực của từng môn học, hoạt độnggiáo dục cùng một số biểu lộ phẩm chất, năng lực của học sinh. Đánh giá thườngxuyên cung cấp tin phản hồi mang lại giáo viên và học sinh, nhằm kịp thời điềuchỉnh quá trình dạy học, hỗ trợ, xúc tiến sự tân tiến của học sinh theo mục tiêugiáo dục tè học.

3. Đánh giá thời hạn là đánh giákết quả giáo dục học sinh sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm khẳng định mứcđộ xong xuôi nhiệm vụ học tập tập, rèn luyện của học viên theo yêu cầu yêu cầu đạt vàbiểu hiện rõ ràng về những thành phần năng lượng của từng môn học, vận động giáo dụcđược điều khoản trong chương trình giáo dục phổ thông cấp cho tiểu học và sự hìnhthành, cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

4. Tổng hợp tấn công giá kết quả giáo dụclà bài toán tổng hợp cùng ghi hiệu quả đánh giá giáo dục của học viên vào Bảng tổnghợp kết quả đánh giá giáo dục đào tạo của lớp với Học bạ vào các thời điểm theo quy định.

Điều 3. Mụcđích tấn công giá

Mục đích nhận xét là hỗ trợ thôngtin chính xác, kịp thời, khẳng định được các kết quả học tập, tập luyện theo nút độđáp ứng yêu thương cầu đề xuất đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học cùng sựtiến cỗ của học viên để hướng dẫn chuyển động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạyhọc nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, rõ ràng như sau:

1. Giúp cô giáo điều chỉnh, thay đổi mớihình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trong quá trình dạy học, giáo dục; kịpthời phát hiện đông đảo cố gắng, tân tiến của học sinh nhằm đụng viên, khích lệ vàphát hiện tại những trở ngại chưa thể tự vượt qua của học viên để hướng dẫn, giúp đỡnhằm cải thiện chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh;góp phần thực hiện phương châm giáo dục đái học.

2. Giúp học sinh có công dụng tự nhậnxét, tham gia dìm xét; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, phù hợp tác; cóhứng thú học tập tập cùng rèn luyện nhằm tiến bộ.

3. Giúp bố mẹ học sinh hoặc ngườigiám hộ (sau đây gọi bình thường là bố mẹ học sinh) tham gia reviews quá trình và kếtquả học tập, rèn luyện, quy trình hình thành và cải cách và phát triển phẩm chất, năng lựccủa học tập sinh; tích cực hợp tác với đơn vị trường trong các hoạt động giáo dục họcsinh.

4. Góp cán bộ quản lý giáo dục những cấpkịp thời lãnh đạo các chuyển động giáo dục, thay đổi mới cách thức dạy học, phươngpháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.

5. Giúp các tổ chức làng hội cố gắng thôngtin bao gồm xác, khách quan, vạc huy mối cung cấp lực làng hội tham gia chi tiêu phát triểngiáo dục.

Điều 4. Yêu cầuđánh giá

1. Đánh giá học sinh thông qua đánhgiá mức độ đáp ứng yêu cầu phải đạt và biểu lộ cụ thể về những thành phần năng lựccủa từng môn học, hoạt động giáo dục cùng những biểu thị phẩm chất, năng lượng củahọc sinh theo yêu mong của chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông cung cấp tiểu học.

2. Đánh giá liên tục bằng nhậnxét, review định kỳ bằng điểm số kết hợp với nhận xét; kết hợp đánh giá củagiáo viên, học tập sinh, cha mẹ học sinh, trong đó nhận xét của gia sư là quantrọng nhất.

3. Đánh giá sự hiện đại và vị sự tiến bộcủa học sinh; coi trọng vấn đề động viên, khích lệ sự cố gắng trong học tập tập,rèn luyện của học tập sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảmbảo kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh học viên này với học tập sinhkhác, ko tạo áp lực đè nén cho học sinh, thầy giáo và phụ huynh học sinh.

Chương II

TỔCHỨC ĐÁNH GIÁ

Điều 5. Ngôn từ vàphương pháp tấn công giá

1. Nội dung đánh giá

a) Đánh giá quá trình học tập, sự tiếnbộ và kết quả học tập của học tập sinh thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đề xuất đạt và thể hiện cụ thểvề các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chươngtrình giáo dục và đào tạo phổ thông cung cấp tiểu học.

b) Đánh giá chỉ sự hình thành và phân phát triểnphẩm chất, năng lượng của học viên thông qua số đông phẩm chất đa phần và nhữngnăng lực chính yếu như sau:

- rất nhiều phẩm hóa học chủ yếu: yêu nước,nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Những năng lực cốt lõi:

+) Những năng lực chung: tự nhà và tựhọc, tiếp xúc và hợp tác, giải quyết và xử lý vấn đề với sáng tạo;

+) Những năng lượng đặc thù: ngôn ngữ,tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất.

2. Cách thức đánh giá

Một số cách thức đánh giá chỉ thường đượcsử dụng trong thừa trình đánh giá học sinh gồm:

a) phương pháp quan sát: Giáo viêntheo dõi, lắng nghe học viên trong quá trình giảng dạy dỗ trên lớp, sử dụng phiếuquan sát, bảng kiểm tra, nhật ký kết ghi chép lại các biểu lộ của học viên để sửdụng làm minh chứng review quá trình học tập, tập luyện của học tập sinh.

b) phương thức đánh giá chỉ qua làm hồ sơ họctập, các sản phẩm, hoạt động vui chơi của học sinh: Giáo viên đưa ra những nhận xét, đánhgiá về các sản phẩm, kết quả hoạt động của học sinh, từ đó review học sinhtheo từng nội dung reviews có liên quan.

c) cách thức vấn đáp: thầy giáo traođổi với học viên thông qua câu hỏi hỏi đáp để thu thập thông tin nhằm mục đích đưa ra nhữngnhận xét, biện pháp trợ giúp kịp thời.

d) phương pháp kiểm tra viết: Giáoviên sử dụng những bài bình chọn gồm những câu hỏi, bài bác tập được thiết kế theo nút độ,yêu cầu phải đạt của chương trình, dưới bề ngoài trắc nghiệm, từ bỏ luận hoặc kếthợp trắc nghiệm và tự luận để reviews mức đạt được về những nội dung giáo dục và đào tạo cầnđánh giá.

Điều 6. Đánh giá chỉ thườngxuyên

1. Đánh giá tiếp tục về ngôn từ họctập những môn học, hoạt động giáo dục

a) Giáo viên áp dụng linh hoạt, phù hợpcác phương pháp đánh giá, nhưng hầu hết thông qua tiếng nói chỉ ra mang đến học sinhbiết được nơi đúng, chưa đúng và cách sửa chữa; viết thừa nhận xét vào vở hoặc sảnphẩm học hành của học sinh khi yêu cầu thiết, gồm biện pháp ví dụ giúp đỡ kịp thời.

b) học viên tự dìm xét cùng tham gia nhậnxét sản phẩm học tập của bạn, nhóm chúng ta trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ họctập nhằm học với làm tốt hơn.

c) bố mẹ học sinh dàn xếp với giáoviên về những nhận xét, đánh giá học sinh bằng các hiệ tượng phù hợp và phối hợpvới gia sư động viên, trợ giúp học sinh học tập, rèn luyện.

2. Đánh giá thường xuyên về việc hìnhthành và cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực

a) Giáo viên thực hiện linh hoạt, phù hợpcác phương thức đánh giá; địa thế căn cứ vào những biểu thị về dìm thức, hành vi,thái độ của học sinh; đối chiếu với yêu cầu yêu cầu đạt của từng phẩm hóa học chủ yếu,năng lực chủ công theo Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông cung cấp tiểu học tập để dấn xétvà tất cả biện pháp giúp đỡ kịp thời.

b) học viên được tự thừa nhận xét cùng đượctham gia nhấn xét bạn, nhóm các bạn về những biểu lộ của từng phẩm hóa học chủ yếu,năng lực cốt tử để hoàn thiện bản thân.

c) bố mẹ học sinh trao đổi, phối hợpvới giáo viên động viên, hỗ trợ học sinh rèn luyện và cách tân và phát triển từng phẩm chấtchủ yếu, năng lực cốt lõi.

Điều 7. Đánh giá địnhkỳ

1. Đánh giá chu kỳ về ngôn từ học tậpcác môn học, chuyển động giáo dục

a) Vào thân học kỳ I, cuối học tập kỳ I,giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên dạy môn học địa thế căn cứ vào quy trình đánhgiá liên tiếp và yêu cầu yêu cầu đạt, biểu hiện cụ thể về những thành phần năng lựccủa từng môn học, hoạt động giáo dục để reviews học sinh so với từng môn học,hoạt động giáo dục đào tạo theo các mức sau:

- chấm dứt tốt: thực hiện tốt cácyêu ước học tập và tiếp tục có biểu thị cụ thể về các thành phần năng lựccủa môn học hoặc hoạt động giáo dục;

- trả thành: triển khai được các yêu cầuhọc tập và có thể hiện cụ thể về những thành phần năng lượng của môn học tập hoặc hoạtđộng giáo dục;

- chưa hoàn thành: chưa triển khai đượcmột số yêu mong học tập hoặc không có bộc lộ cụ thể về các thành phần năng lựccủa môn học hoặc vận động giáo dục.

b) vào cuối học kỳ I và cuối năm học,đối với các môn học tập bắt buộc: giờ đồng hồ Việt, Toán, ngoại ngữ 1, lịch sử vẻ vang và Địa lý,Khoa học, Tin học và technology có bài xích kiểm tra định kỳ;

Đối cùng với lớp 4, lớp 5, tất cả thêm bài xích kiểmtra chu kỳ môn giờ đồng hồ Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I với giữa học kỳ II.

c) Đề kiểm tra định kỳ tương xứng với yêucầu đề xuất đạt và các thể hiện cụ thể về những thành phần năng lượng của môn học, gồmcác câu hỏi, bài tập có phong cách thiết kế theo những mức như sau:

- nút 1: dấn biết, đề cập lại hoặc mô tảđược ngôn từ đã học và áp dụng trực tiếp để xử lý một số tình huống, vấnđề không còn xa lạ trong học tập tập;

- nấc 2: Kết nối, sắp xếp được một sốnội dung đang học để giải quyết và xử lý vấn đề tất cả nội dung tương tự;

- nấc 3: Vận dụng những nội dung sẽ họcđể giải quyết một số sự việc mới hoặc gửi ra đều phản hồi phải chăng trong học tậpvà cuộc sống.

d) bài kiểm tra được cô giáo sửa lỗi,nhận xét, mang đến điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân cùng được trả lạicho học tập sinh. Điểm của bài xích kiểm tra chu kỳ không dùng để làm so sánh học sinh nàyvới học sinh khác. Nếu hiệu quả bài kiểm soát cuối học tập kỳ I và thời điểm cuối năm học bấtthường so với reviews thường xuyên, giáo viên khuyến nghị với nhà trường tất cả thểcho học viên làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học tập sinh.

2. Đánh giá bán định kỳ về sự hình thànhvà cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực

Vào thân học kỳ I, cuối học kỳ I, giữahọc kỳ II và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên dạycùng lớp, trải qua các dìm xét, các biểu lộ trong vượt trình reviews thườngxuyên về sự việc hình thành và cải tiến và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lượng cốt lõi củamỗi học sinh, review theo các mức sau:

a) Tốt: Đáp ứng giỏi yêu ước giáo dục,biểu hiện thị rõ và hay xuyên.

b) Đạt: Đáp ứng được yêu cầu giáo dục,biểu hiện tại nhưng không thường xuyên.

c) yêu cầu cố gắng: Chưa đáp ứng được đầyđủ yêu cầu giáo dục, bộc lộ chưa rõ.

Điều 8. Đánh giá bán họcsinh ngơi nghỉ trường, lớp dành cho tất cả những người khuyết tật

1. Học sinh khuyết tật học tập theo phươngthức giáo dục và đào tạo hòa nhập phụ thuộc vào dạng khuyết tật với mức độ khuyết tật, được đánhgiá như đối với học sinh ko khuyết tật, có điều chỉnh yêu ước cho tương xứng vớidạng khuyết tật cùng mức độ tàn tật hoặc theo yêu mong của kế hoạch giáo dục và đào tạo cánhân.

2. Học viên khuyết tật học theo phươngthức giáo dục đào tạo chuyên biệt được review theo quy định giành cho giáo dục chuyênbiệt hoặc theo yêu mong của kế hoạch giáo dục đào tạo cá nhân.

3. Đối với học viên học ở các lớp dànhcho bạn khuyết tật: giáo viên review học sinh địa thế căn cứ vào nhấn xét, tiến công giáthường chiếu thẳng qua các buổi học tập tại lớp dành cho những người khuyết tật và kết quả đánhgiá thời hạn môn Toán, môn tiếng Việt được tiến hành theo nguyên lý tại Điều 7 của
Quy định này.

Điều 9. Tổng phù hợp đánhgiá hiệu quả giáo dục

1. Vào giữa học kỳ I, cuối học tập kỳ I,giữa học tập kỳ II và cuối năm học:

a) giáo viên dạy môn học địa thế căn cứ vàoquá trình review thường xuyên và những mức đã đạt được từ đánh giá định kỳ về mônhọc, vận động giáo dục để tổng hợp và ghi công dụng đánh giá giáo dục đào tạo của từng họcsinh vào Bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục và đào tạo của lớp.

b) Giáo viên công ty nhiệm căn cứ vào kếtquả review thường xuyên và những mức giành được từ reviews định kỳ về từng phẩmchất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học viên để tổng hợp và ghi công dụng đánhgiá giáo dục đào tạo của học sinh vào Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá giáo dục của lớp.

2. Cuối năm học, địa thế căn cứ vào quá trìnhtổng hợp hiệu quả đánh giá về tiếp thu kiến thức từng môn học, vận động giáo dục cùng từngphẩm hóa học chủ yếu, năng lượng cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực hiện:

a) Đánh giá tác dụng giáo dục học sinhtheo tư mức:

- xong xuôi xuất sắc: đa số học sinhcó kết quả đánh giá các môn học, chuyển động giáo dục đạt mức xong xuôi tốt; cácphẩm chất, năng lực đạt tới Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của những mônhọc đạt 9 điểm trở lên;

- xong tốt: Những học viên chưađạt mức kết thúc xuất sắc, dẫu vậy có tác dụng đánh giá các môn học, hoạt độnggiáo dục đạt mức xong tốt; những phẩm chất, năng lực đạt tới Tốt; bài xích kiểmtra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên;

- trả thành: Những học sinh chưa đạtmức ngừng xuất sắc và chấm dứt tốt, tuy nhiên có kết quả đánh giá những môn học,hoạt động giáo dục đào tạo đạt mức hoàn thành tốt hoặc hoàn thành; các phẩm chất, nănglực đạt tới mức Tốt hoặc Đạt; bài xích kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học tập đạt 5điểm trở lên;

- chưa hoàn thành: đa số học sinhkhông ở trong các đối tượng người sử dụng trên.

b) Ghi nhấn xét, kết quả tổng phù hợp đánhgiá giáo dục và đào tạo và các thành tích của học viên được khen thưởng trong những năm học vào
Học bạ.

Điều 10. Làm hồ sơ đánhgiá

1. Hồ nước sơ review là dẫn chứng choquá trình học tập, rèn luyện và công dụng học tập của học sinh; là thông tin đểtăng cường sự phối kết hợp giáo dục học viên giữa giáo viên, đơn vị trường với thân phụ mẹhọc sinh.

2. Hồ nước sơ nhận xét từng năm học tập của mỗihọc sinh tất cả Học bạ (theo Phụ lục 1 được thêm kèm)và Bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục và đào tạo của lớp (theo Phụlục 2 được lắp kèm).

a) Bảng tổng hợp công dụng đánh giá chỉ giáodục của những lớp được lưu trữ tận nhà trường theo quy định.

b) học bạ được công ty trường lưu giữ trữtrong trong cả thời gian học sinh học tại trường, được giao cho học sinh khi hoànthành công tác tiểu học hoặc đưa trường.

Chương III

SỬDỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Điều 11. Xét hoànthành công tác lớp học, hoàn thành chương trình đái học

1. Xét xong xuôi chương trình lớp học:

a) học viên được xác nhận hoàn thànhchương trình lớp học tập là những học sinh được tiến công giá hiệu quả giáo dục ở một trongba mức: ngừng xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành.

b) Đối với học sinh chưa được xác nhậnhoàn thành công tác lớp học, thầy giáo lập kế hoạch, hướng dẫn, góp đỡ;đánh giá bổ sung cập nhật để xét xong xuôi chương trình lớp học.

c) Đối với học sinh đã được hướng dẫn,giúp đỡ nhưng mà vẫn không đủ điều kiện chấm dứt chương trình lớp học, tùy theo mứcđộ chưa kết thúc ở các môn học, chuyển động giáo dục, nút độ có mặt và pháttriển một số phẩm chất, năng lực, thầy giáo lập danh sách báo cáo hiệu trưởng đểtổ chức kiểm tra, review và xem xét, đưa ra quyết định việc được lên lớp hoặc chưađược lên lớp.

2. Xét chấm dứt chương trình tè học:

Học sinh dứt chương trình lớp 5được xác nhận và ghi vào học bạ: xong chương trình đái học.

Điều 12. Nghiệm thu,bàn giao hiệu quả giáo dục học sinh

1. Nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dụchọc sinh nhằm đảm bảo an toàn tính rõ ràng và trọng trách của thầy giáo về kết quảđánh giá bán học sinh; giúp cô giáo nhận học sinh vào năm học tiếp theo có đủthông tin quan trọng để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu quả.

2. Hiệu trưởng chỉ đạo nghiệm thu, bàngiao kết quả giáo dục học sinh:

a) Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp3, lớp 4: giáo viên chủ nhiệm thảo luận với giáo viên sẽ nhận học viên vào năm họctiếp theo về phần đa nét rất nổi bật hoặc giảm bớt của học sinh, chuyển nhượng bàn giao hồ sơ đánhgiá học viên theo chính sách tại khoản 2 Điều 10 của lao lý này.

b) Đối với học viên lớp 5: tổ chứccoi, chấm bài xích kiểm tra tất cả sự gia nhập của gia sư trường trung học cơ sở trêncùng địa bàn; giáo viên nhà nhiệm triển khai xong hồ sơ reviews học sinh, bàn giaocho bên trường.

c) những tổ trình độ chuyên môn ra đề soát sổ địnhkỳ cho các khối lớp.

3. Trưởng Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản chỉđạo các nhà trường trên cùng địa bàn tổ chức nghiệm thu, bàn giao kết quả giáodục học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tập lên lớp 6 phù hợp với đk củacác bên trường với địa phương.

Điều 13. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng bộ quà tặng kèm theo giấy khen mang lại họcsinh:

a) Khen thưởng thời điểm cuối năm học:

- tán thưởng danh hiệu học sinh Xuấtsắc mang đến những học sinh được tấn công giá hiệu quả giáo dục đạt mức ngừng xuất sắc;

- tán thưởng danh hiệu học sinh Tiêubiểu xong tốt trong học tập cùng rèn luyện mang lại những học viên được tiến công giákết quả giáo dục đạt mức xong tốt, đồng thời gồm thành tích xuất dung nhan về ítnhất một môn học tập hoặc có văn minh rõ rệt tối thiểu một phẩm chất, năng lực; được tậpthể lớp công nhận.

b) Khen thưởng đột nhiên xuất: học viên cóthành tích bỗng xuất những năm học.

2. Học sinh có thành tích quan trọng đượcnhà ngôi trường xem xét, đề nghị cấp bên trên khen thưởng.

3. Cán bộ cai quản và giáo viên gồm thểgửi thư khen đến những học viên có thành tích, cố gắng trong quá trình học tập,rèn luyện phẩm chất, năng lực hoặc tất cả những vấn đề làm tốt.

Chương IV

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệmcủa Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo, Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo

1. Sở giáo dục đào tạo và Đào sinh sản chịu tráchnhiệm:

a) lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất tổchức thực hiện đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn.

b) phía dẫn áp dụng hồ sơ đánh giá, Họcbạ của học viên trong ngôi trường hợp xúc tiến hồ sơ tiến công giá, học tập bạ điện tử.

c) Định kỳ mỗi năm một lần, trên thờiđiểm chấm dứt năm học, báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện reviews học sinh tiểuhọc về Bộ giáo dục và Đào tạo.

2. Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra chỉ đạohiệu trưởng tổ chức thực hiện đánh giá, nghiệm thu, bàn giao công dụng giáo dục họcsinh tiểu học tập trên địa bàn; report kết quả tiến hành về Sở giáo dục và Đào tạo.

3. Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo, phòng Giáodục và Đào tạo chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xử lý khó khăn, vướngmắc trong quy trình thực hiện phương tiện này trên địa phương.

Điều 15. Trách nhiệmcủa hiệu trưởng

1. Chịu đựng trách nhiệm lãnh đạo tổ chức,tuyên truyền thực hiện reviews học sinh theo qui định tại Thông tứ này; đảm bảochất lượng tấn công giá; báo cáo kết quả triển khai về Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo.

2. Tôn kính quyền tự nhà của giáoviên vào việc thực hiện quy định reviews học sinh.

3. Chỉ huy việc ra đề soát sổ định kỳ;xây dựng và tiến hành kế hoạch bồi dưỡng, trợ giúp học sinh; nghiệm thu, bàngiao kết quả giáo dục học tập sinh; chứng thực kết quả review học sinh thời điểm cuối năm học;xét lên lớp; quản lý hồ sơ review học sinh.

4. Giải trình, giải quyết thắc mắc, kiếnnghị về review học sinh trong phạm vi và nghĩa vụ và quyền lợi của hiệu trưởng.

Điều 16. Trách nhiệmcủa giáo viên

1. Giáo viên nhà nhiệm:

a) chịu trách nhiệm đánh giá, tổng hợpkết quả giáo dục học sinh trong lớp; dứt hồ sơ review học sinh theoquy định; nghiệm thu, bàn giao công dụng giáo dục học viên cho lớp học tập sau.

b) thông báo riêng cho cha mẹ học sinhvề hiệu quả đánh giá quy trình học tập, rèn luyện cùng đánh giá kết quả giáo dục củamỗi học sinh.

c) hướng dẫn học sinh tự thừa nhận xét vàtham gia nhấn xét bạn, team bạn. Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh về nội dungvà cách thức đánh giá chỉ theo qui định này; kết hợp và phía dẫn phụ huynh học sinhtham gia vào quá trình đánh giá.

2. Giáo viên huấn luyện môn học:

a) chịu đựng trách nhiệm nhận xét quá trìnhhọc tập, rèn luyện và công dụng học tập của học sinh so với môn học, hoạt độnggiáo dục theo quy định.

b) Phối hợp với giáo viên nhà nhiệm,giáo viên cùng lớp, bố mẹ học sinh tiến hành việc đánh giá học sinh; hoànthành hồ sơ đánh giá học sinh; nghiệm thu công dụng giáo dục học sinh.

c) phía dẫn học viên tự dìm xét vàtham gia dấn xét bạn, đội bạn.

3. Gia sư theo dõi sự hiện đại của họcsinh, ghi chép những chú ý với học viên có ngôn từ chưa hoàn thành hoặc bao gồm tiếnbộ trong học tập cùng rèn luyện.

Điều 17. Quyền vàtrách nhiệm của học sinh

1. Được gửi ra chủ ý và nhấn sự hướngdẫn, phân tích và lý giải của giáo viên, hiệu trưởng về hiệu quả đánh giá.

2. Tích cực tự thừa nhận xét và tham gia nhậnxét bạn, đội bạn theo phía dẫn của giáo viên.

3. Thực hiện tốt các trọng trách quy địnhtrong Điều lệ trường tiểu học; chấp hành nội quy, quy chế ở trong nhà trường, tíchcực trong học tập tập với rèn luyện.

PHỤLỤC 1.

HỌCBẠ(Kèm theo Thông bốn số 27/2020/TT-BGDĐT ngày thứ tư tháng 9 năm 2020 của bộ trưởng
Bộ giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC BẠ

TIỂU HỌC

Họ với tên học tập sinh: .....................................................................................................................

Trường: ........................................................................................................................................

Xã (Phường, Thị trấn): ................................................................................................................

Huyện (Thành phố, Quận, Thị xã): .............................................................................................

Tỉnh (Thành phố):..........................................................................................................................

HƯỚNG DẪN GHIHỌC BẠ

Học bạ dùng để ghi tác dụng tổng hợpđánh giá thời điểm cuối năm học của học tập sinh. Khi ghi học tập bạ, giáo viên cần phân tích kỹ
Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày thứ tư tháng 9 năm 2020 của cục trưởng bộ Giáo dụcvà Đào tạo thành về việc ban hành quy định nhận xét học sinh tè học.

1. Trang 3, tin tức ghi theo giấykhai sinh của học tập sinh.

2. Mục "1. Những môn học và hoạtđộng giáo dục"

- trong cột "Mức đạt được":Ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt tới "Hoàn thành tốt"; H nếu học sinh đạtmức "Hoàn thành" hoặc C nếu học sinh ở mức "Chưa hoànthành".

- vào cột "Điểm KTĐK"đối với các môn học có bài xích kiểm tra định kỳ: kiếm được điểm số của bài kiểm tra cuốinăm học; đối với học sinh được đánh giá lại, ghi điểm số của bài bác kiểm tra lầncuối.

- trong cột "Nhận xét":Ghi những điểm nhấn về sự tiến bộ, năng khiếu, hứng thú học tập tập so với cácmôn học, vận động giáo dục của học sinh; nội dung, kỹ năng chưa trả thànhtrong từng môn học, hoạt động giáo dục rất cần phải khắc phục, trợ giúp (nếu có).

3. Mục "2. Số đông phẩm hóa học chủyếu" cùng mục "3. Những năng lượng cốt lõi"

- trong cột “Mức đạt được” tươngứng cùng với từng nội dung review về phẩm chất, năng lực: ghi ký kết hiệu T ví như họcsinh đạt tới mức “Tốt”, Đ ví như học sinh đạt tới mức “Đạt” hoặc C nếu học viên ở mức “Cầncố gắng”.

- trong cột “Nhận xét” tương ứngvới nội dung đánh giá về phẩm chất: ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạnchế hoặc lời khuyên (nếu có) về sự hình thành cùng phát triển một vài phẩm chấtchủ yếu hèn của học sinh.

Ví dụ: Đi học đầy đủ, đúng giờ; mạnh dạntrình bày chủ ý cá nhân; biết giữ gìn lời hứa; tôn trọng với biết giúp đỡ mọi người;...

- trong cột "Nhận xét"tương ứng với nội dung đánh giá về năng lực: ghi những biểu hiện, sự tiến bộ, ưuđiểm, giảm bớt hoặc khuyến cáo (nếu có) về việc hình thành và trở nên tân tiến một sốnăng lực chung, năng lực đặc thù của học tập sinh.

Ví dụ: Biết lau chùi và vệ sinh thân thể, ăn mặc gọngàng; nhà động, phối kết hợp trong học tập; có khả năng tự học; ...; sử dụng ngônngữ giữ loát trong cuộc sống và học tập tập, biết bốn duy, lập luận và xử lý đượcmột số vấn đề toán học quen thuộc;...

4. Mục "4. Đánh giá kết quảgiáo dục"

Ghi 1 trong bốn mức: “Hoàn thành xuấtsắc”; “Hoàn thành tốt”; “Hoàn thành” hoặc “Chưa trả thành”.

5. Mục "5. Khen thưởng"

Ghi những các kết quả mà học viên đượckhen thưởng những năm học.

Ví dụ: Đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc;Đạt danh hiệu học viên Tiêu biểu xong xuôi tốt trong học tập tập cùng rèn luyện; Đạtgiải nhì hội giao lưu an toàn giao thông cấp huyện;...

6. Mục “6. Hoàn thành chương trìnhlớp học/chương trình tiểu học”

Ghi kết thúc chương trình lớp ......../chươngtrình tiểu học hoặc Chưa xong xuôi chương trình lớp ......./chương trình tiểuhọc; Được lên lớp hoặc chưa được lên lớp.

Ví dụ:

- chấm dứt chương trình lớp 2; Đượclên lớp 3.

- kết thúc chương trình tiểu học.

Học bạ được nhà trường bảo vệ và trảlại cho học sinh khi học sinh chuyển trường học xong xuôi chương trình đái học.

HỌC BẠ

Họ với tên học sinh: ...............................................................................Giới tính: .........................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................Dân tộc: ................ Quốc tịch: .......................

Nơi sinh: .........................................................................................................................................;

Quê quán: .......................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay nay: ...............................................................................................................................

Họ với tên cha:................................................................................................................................

Họ với tên mẹ: .................................................................................................................................

Người giám hộ (nếu có): ................................................................................................................

......, ngày .... Mon .... Năm 20... HIỆU TRƯỞ
NG
(Ký, ghi rõ chúng ta tên và đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌCTẬP

Năm học

Lớp

Tên trường

Số đăng bộ

Ngày nhập học/ đưa đến

20.... - 20....

20.... - 20....

20.... - 20....

20.... - 20....

20.... - 20....

20.... - 20....

20.... - 20....

Họ cùng tên học sinh:....................................................................................Lớp: .......................

Chiều cao:.......................................................................... Cânnặng: .........................................

Số ngày nghỉ có phép: .......................................................Số ngày nghỉ không phép: .................

1. Những môn học tập và hoạt động giáo dục

Môn học và vận động giáo dục

Mức đạt được

Điểm KT ĐK

Nhận xét

Tiếng Việt

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Toán

Ngoại ngữ 1

.......................

Lịch sử và Địa lý

Khoa học

Tin học với Công nghệ

Đạo đức

Tự nhiên cùng Xã hội

Giáo dục thể chất

Nghệ thuật (Âm nhạc)

Nghệ thuật (Mĩ thuật)

Hoạt cồn trải nghiệm

Tiếng dân tộc

Trường: ...................................................................................................Năm học 20.... - 20....

2. Gần như phẩm hóa học chủ yếu

Phẩm chất

Mức đạt được

Nhn xét

Yêu nước

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Nhân ái

Chăm chỉ

Trung thực

Trách nhiệm

3. Những năng lượng cốt lõi

3.1. Số đông năng lựcchung

Năng lực

Mức đạt được

Nhn xét

Tự công ty và từ học

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Giao tiếp và hợp tác

Giải quyết sự việc và sáng tạo

3.2. Những năng lượng đặcthù

Năng lực

Mức đạt được

Nhận xét

Ngôn ngữ

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Tính toán

Khoa học

Công nghệ

Tin học

Thẩm mĩ

Thể chất

4. Đánh giá tác dụng giáo dục: .....................................................................................................

5. Khen thưởng: ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Xong chương trình lớp học/chươngtrình đái học: .........................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

..........................,ngày .... Tháng .... Năm 20....

Xác nhấn của Hiệu trưởng (Ký, ghi rõ họ tên với đóng dấu)

Giáo viên nhà nhiệm (Ký với ghi rõ bọn họ tên)


PHỤLỤC 2.

BẢNGGHI TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CỦA LỚP(Kèm theo Thông tứ số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của bộ trưởng
Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

HƯỚNG DẪN

GHI BẢNG TỔNGHỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CỦA LỚP

1. Phần tiêu đề

Điền đủ thông tin vào vị trí chấm, trongđó đối với mẫu 1, 4 cùng 7 bắt buộc ghi thời điểm reviews giữa học kỳ I hay giữahọc kỳ II.

2. Phần “Môn học tập và chuyển động giáo dục”

- Đối với mẫu 1 và 4: trong cộttương ứng với từng môn học tập hoặc vận động giáo dục: ghi cam kết hiệu T trường hợp học sinhđạt nấc "Hoàn thành tốt", H nếu học sinh đạt mức "Hoànthành" hoặc C nếu học viên ở nút "Chưa trả thành".

- Đối với các mẫu còn lại:

+) trong cột “Mức đạt được” tương ứngvới từng môn học tập hoặc vận động giáo dục: ghi cam kết hiệu T nếu học viên đạt mức"Hoàn thành tốt", H giả dụ học sinh đạt mức "Hoàn thành" hoặc Cnếu học viên ở nấc "Chưa hoàn thành".

+) trong cột "Điểm KTĐK" đốivới những môn có bài xích kiểm tra định kỳ: kiếm được điểm số của bài kiểm tra; đối với họcsinh được kiểm soát lại, ghi điểm số của bài kiểm tra lần cuối.

3. Phần “Phẩm hóa học chủ yếu” và “Năng lựccốt lõi”

Trong cột khớp ứng với từng phẩm chấtchủ yếu, năng lực cốt lõi (năng lực tầm thường và năng lực đặc thù): ghi kýhiệu T nếu như học sinh đạt tới mức "Tốt", Đ nếu học sinh đạt tới "Đạt"hoặc C nếu học sinh ở nút "Cần nỗ lực gắng".

4. Phần “Đánh giá hiệu quả giáo dục”, “Khenthưởng”, “Chưa được lên lớp” (trong mẫu 3, 6 cùng 9)

Đánh lốt "X" vào các ô tươngứng với mức có được về tấn công giá tác dụng giáo dục của từng học sinh và đối vớimỗi học viên được khen thưởng, chưa được lên lớp.

Xem thêm: Cách khắc phục màn hình laptop bị quay ngang màn hình chỉ cần 1 bước

5. Phần “Ghi chú”

Ghi những xem xét đặc biệt (nếu có). Chẳnghạn như: học viên thuộc diện ưu tiên; học viên khuyết tật;...